Close

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego (dalej: „Regulamin”), prowadzonego pod adresem www.kable-sterownicze.pl (dalej: „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest:
Remigiusz Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski z siedzibą 64-920 Piła ul. Wyspiańskiego 6B/U4 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7642440224, REGON: 366276632.
 
2. Dane kontaktowe:

KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
ul. Wyspiańskiego 6B/U4
64-920 Piła

e-mail: biuro@kable-sterownicze.pl

tel.: 604 744 165 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)

Konto: SANTANDER 86 1090 1320 0000 0001 3401 0618
 
Adres do korespondencji:

KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
ul. Wyspiańskiego 6B/U4
64-920 Piła

§ 1 Definicje
  
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym lub nadane automatycznie przez system przy tworzeniu konta przez sprzedawcę, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Sprzedawca - oznacza Remigiusza Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski z siedzibą w Pile (64-920), ul. Wyspiańskiego 6B/U4, NIP: 7642440224, REGON: 366276632 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@kable-sterownicze.pl, będącym jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
Strona Internetowa Sklepu - oznacza stronę internetowa, pod która Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie: www.kable-sterownicze.pl
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
  
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
  
Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 
§ 3 Rejestracja
 
W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło, które może być zresetowane przez Sprzedawcę w celu przywrócenia funkcjonalności konta.
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 
§ 4 Zamówienia
 
Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 4, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia wraz z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 
§ 5 Płatności
 
Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto jak i brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę w mailu potwierdzającym zamówienie o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 
§ 6 Dostawa
 
Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski.
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 
§ 7 Rękojmia
 
Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@kable-sterownicze.pl . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 
§ 8 Gwarancja
 
Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 
§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
UWAGA: zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów "pkt. 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb" - co w naszym przypadku stanowi kabel docięty na wymiar zgodnie z zamówieniem klienta.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski, ul. Wyspiańskiego 6b/U4, 64-920 Piła, biuro@kable-sterownicze.pl
 
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży poniższych towarów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
imię, nazwisko i adres konsumenta
 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ......................, Data: ......................
 
(*) Niepotrzebne skreślić.


Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
§ 10 Usługi nieodpłatne
 
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
Prowadzenie Konta Klienta.
Usługi wskazane w §10 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
  
§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 
Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 

§13 Postanowienia końcowe
 
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §11 Regulaminu.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych:

KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
64-920 Piła

ul. Wyspiańskiego 6B/U4

Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać na adres: biuro@kable-sterownicze.pl

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące dane:

  • Podstawowe dane takie jak:

   • imię i nazwisko, adres,

   • numer telefonu, adres email,

   • stanowisko, jednostka/obszar działania w strukturze organizacyjnej klienta,

  • Informacje o kliencie

   • NIP podmiotu,

  • Raporty o historii kredytowej firmie Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

  • Dane dotyczące zarządzaniem relacjami z klientem,

   • adres dostawy,

   • osoby upoważnione do dostaw i rozliczeń,

   • uprawnienia na koncie,

  • Dane dotyczące kampanii marketingowych i obsługi klienta,

   • zgoda na  otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego,

   • opinie klientów i reklamacje,

   • listy mailingowe,

   • dane dotyczące spotkań i wszelkiej korespondencji,

  • Identyfikator Online,

   • rejestracje dla celów usług online i mobilnych, nazwy użytkowników oraz informacje o korzystaniu z usług.

 2. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych naszych klientów w celu prowadzenia i rozwijania współpracy z klientem, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania zaległymi należnościami oraz w zakresie dostawy produktów i usług.

  Ponadto, dane te są przetwarzane w związku ze sprzedażą,  z pozyskiwaniem klientów, z korespondencją klienta i obsługą klienta.

  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów prawnych administratora danych osobowych. Naszym uzasadnionym interesem prawnym jest przetwarzanie danych osobowych w celu rozwijania naszych usług, oferowania naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacji transakcji biznesowych.
  Ponieważ niektórzy z naszych klientów są klientami korporacyjnymi jest koniecznym wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z nami w celu zapewnienia współpracy.

 3. Przechowywanie danych osobowych

  Na potrzeby świadczenia naszych usług przechowuje się dane osobowe, tj.:

  • dane osobowe  osób kontaktowych - przez cały czas, w jakim osoba ta pełni taką rolę oraz przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania informacji, iż przestała pełnić funkcję osoby kontaktowej,

  • dane w dokumentach w naszej księgowości są przechowywane do końca roku obrachunkowego oraz przez pięć lat po jego upływie.

 4. Jakie prawa przysługują Państwu?

  Prawo dostępu do danych
  Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

  Prawo do skorygowania danych
  Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych
  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu
  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.
  W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

  Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

 5. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

  Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: biuro@kable-sterownicze.pl albo wypełniając formularz dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej https://www.kable-sterownicze.pl/kontakt .
  Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

 6. Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Firma KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. Firma KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.;

  • dostawcy usług IT,

  • dostawcy usług logistycznych,

  • dostawcy usług płatniczych,

  • dostawcy usług marketingowych,

  • dostawcy usług w zakresie obsługi klienta.

 7. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Konieczność przekazania danych do Firmy KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

  W celu świadczenia naszych usług na rzecz podmiotu, który Państwo reprezentują, konieczne jest przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych. Dane te obejmują np. Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 9. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

  Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów profilowania w www.kable-sterownicze.pl w celu oferowania Państwu produktów którymi mogą być Państwo zainteresowani.

 10. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

  Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

 11. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

  Aktualizujemy i weryfikujemy dane na temat klienta za pośrednictwem bazy danych CEIDG - Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Regon oraz Krajowego Rejestru Sądowego.
  Możemy także zweryfikować historię kredytową w Krajowym Rejestrze Dłużników, InfoMonitor lub Długi-info.

 12. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw z Firmą KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski.

  Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:
  biuro@kable-sterownicze.pl

  KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
  64-920 Piła

  ul. Wyspiańskiego 6B/U4

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać na adres:
  biuro@kable-sterownicze.pl

Klauzula informacyjna dla konsumentówNiniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazie danych klientów indywidualnych w firmie KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

Spis treści

 • Administrator danych osobowych

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 • Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

 • Przechowywanie danych osobowych

 • Prawo do cofnięcia zgody

 • Jakie prawa przysługują Państwu?

 • W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

 • Informacje o odbiorcach danych osobowych

 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

 • Konieczność przekazania danych do Firmy KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

 • Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

 • Wykorzystanie danych do innych celów

 • Inspektor ochrony danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

  KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
  64-920 Piła

  ul. Wyspiańskiego 6B/U4

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać na adres: biuro@kable-sterownicze.pl

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące dane o naszych klientach indywidualnych:

  • Podstawowe informacje, takie jak:

   • imię i nazwisko, adres,

   • numer telefonu, adres email,

  • Numer rachunku bankowego,

  • Dane dotyczące zarządzania relacjami z klientem,

   • adres dostawy,

   • osoby kontaktowe dla dostaw i fakturowania,

   • uprawnienia na koncie,

  • Dane dotyczące działań marketingowych i obsługi klienta, takie jak:

   • zgoda na otrzymywanie informacji handlowych mailem lub na telefon komórkowy,

   • dane statystyczne,

   • opinie klienta i reklamacje,

  • Historia transakcji,

  • Identyfikator Online,

   • rejestracje dla celów usług online i mobilnych, nazwy użytkowników oraz informacje o korzystaniu z usług.

 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu prowadzenia i rozwijania współpracy z klientem, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania zaległymi należnościami oraz w zakresie dostaw produktów i usług.

  Ponadto, dane te są przetwarzane w związku ze sprzedażą,  z pozyskiwaniem klientów, z korespondencją z klientem i obsługą klienta.

  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów prawnych administratora danych osobowych. Naszym uzasadnionym interesem prawnym jest przetwarzanie danych osobowych w celu rozwijania naszych usług, oferowania naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacji transakcji biznesowych.

  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest klient.

  Przesyłamy informacje handlowe mailem lub na telefon komórkowy na podstawie Państwa zgody.

 4. Przechowywanie danych osobowych

  Na potrzeby świadczenia naszych usług przechowuje się dane osobowe, tj.:

  • dane osobowe klienta są przechowywane przez czas pozostawania klientem. Dane są usuwane po upływie 12 miesięcy od ostatniego zamówienia. Klient może w każdym czasie zdecydować o usunięciu danych,

  • dane w dokumentach w naszej księgowości są przechowywane do końca roku obrachunkowego transakcji oraz przez pięć lat po jego upływie.

 5. Prawo do cofnięcia zgody

  Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody przesyłając informacje handlowe na adres email lub telefon komórkowy. Mogą Państwo cofnąć zgodę w każdy czasie korzystając z linka znajdującego się na końcu każdego emaila marketingowego albo kontaktując się z nami: biuro@kable-sterownicze.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

 6. Jakie prawa Państwu przysługują?

  Prawo dostępu do danych.
  Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

  Prawo do skorygowania danych.
  Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych .
  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu.
  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.
  W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania.
  Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

  Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

 7. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

  Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: biuro@kable-sterownicze.pl albo wypełniając formularz dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej https://www.kable-sterownicze.pl/kontakt .
  Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

 8. Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Firma KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. Firma KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.:

  • dostawcy usług IT,

  • dostawcy usług logistycznych,

  • dostawcy usług płatniczych,

  • dostawcy usług marketingowych,

  • dostawcy usług w zakresie obsługi klienta.

 9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Konieczność przekazania danych do firmy KABLE-STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

  W celu świadczenia Państwu naszych usług konieczne jest przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych. Dane te obejmują np. Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

  Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów profilowania w www.kable-sterownicze.pl w celu oferowania Państwu produktów którymi mogą być Państwo zainteresowani.

 12. Wykorzystanie danych do innych celów

  Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

 13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw z Firmą KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski.

  Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:
  biuro@kable-sterownicze.pl


  KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
  64-920 Piła

  ul. Wyspiańskiego 6B/U4

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać na adres:
  biuro@kable-sterownicze.pl

Klauzula informacyjna dla dostawców

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazie danych dostawców w firmie KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

Spis treści:

 1. Administrator danych osobowych

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

 4. Przechowywanie danych osobowych

 5. Jakie prawa przysługują Państwu?

 6. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

 7. Informacje o odbiorcach danych osobowych

 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

 9. Konieczność przekazania danych do Firmy KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

 10. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

 11. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

 12. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

 13. Inspektor ochrony danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

  KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
  64-920 Piła

  Al. Powstańców Wielkopolskich 78a/3

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres: biuro@kable-sterownicze.pl

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko, dane kontaktowe:

   • np. adres, numer telefonu, adres email,

  • Stanowisko, funkcja w strukturze organizacyjnej dostawcy,

  • Informacje o dostawcy takie jak np.:

   • NIP,

  • Numery identyfikacyjne w naszych systemach IT.

 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Przetwarzamy dane osobowe naszych partnerów biznesowych, takich jak: sprzedawcy, przedstawiciele przemysłu, producenci, dostawcy, usługodawcy lub ich pracowników w celu realizacji umów z nimi zawartych.

  Przetwarzamy dane osobowe przedstawicieli naszych dostawców w celu prowadzenia i rozwijania współpracy, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania należnościami oraz świadczenia usług.

  Firma KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski ma uzasadniony interes i prawo do przetwarzania danych kontaktowych osób wskazanych przez naszych dostawców  jako odpowiedzialnych za współpracę.

 4. Przechowywanie danych osobowych

  Na potrzeby świadczenia nam usług przechowuje się dane osobowe, tj.:

  • dane osobowe przedstawicieli partnerów - przez cały czas, w jakim osoba ta pełni taką rolę oraz przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania informacji, iż przestała pełnić funkcję osoby upoważnionej do kontaktu z nami,

  • dane w dokumentach w naszej księgowości są przechowywane do końca roku obrachunkowego oraz przez pięć lat po jego upływie zgodnie z polskim prawem podatkowym.

 5. Jakie prawa przysługują Państwu?

  Prawo dostępu do danych
  Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

  Prawo do skorygowania danych
  Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych
  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu
  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.
  W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

  Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

 6. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

  Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: biuro@kable-sterownicze.pl albo wypełniając formularz kontaktowy dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej https://www.kable-sterownicze.pl/kontakt
  Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

 7. Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Firma KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. Firma KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.:

  • dostawcy usług IT,

  • dostawcy usług logistycznych,

  • dostawcy usług płatniczych.

 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Konieczność przekazania danych osobowych do Onninen

  W celu świadczenia naszych usług na rzecz podmiotu, który Państwo reprezentują, konieczne jest przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych. Dane te obejmują np. Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 10. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

  Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do celów profilowania lub zautomatyzowanego procesu decyzyjnego.

 11. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

  Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

 12. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

  Aktualizujemy dane kontaktowe zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli naszych partnerów.

 13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw z Firmą KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski.

  Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:
  biuro@kable-sterownicze.pl


  KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
  64-920 Piła

  ul. Wyspiańskiego 6B/U4

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać na adres:
  biuro@kable-sterownicze.pl

Polityka prywatności - poufność i bezpieczeństwo transakcji

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy restrykcyjne wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski.

Pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas jako Administratora do przetwarzania tych danych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:


Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski
ul. Wyspiańskiego 6B/U4
64-920 Piła
NIP: 7642440224
REGON: 366276632


Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski , ul. Wyspiańskiego 6B/U4 64-920 Piła, lub mailowo pod adresem biuro@kable-sterownicze.pl

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie zakładania konta w naszym sklepie internetowym a także później w wyniku przeprowadzania procesu sprzedaży, dokonywania przez nas zakupu jako czynności cywilno-prawnej, otrzymywania od Ciebie zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą. Datą pozyskania danych jest data dokonania w/w czynności.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, adres doręczenia przesyłek, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, adres IP z którego dokonano rejestracji / złożono zamówienie.

Wszystkie te dane osobowe należą do kategorii danych osobowych niewrażliwych.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane:

 • w celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO

 • w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

 • w celu ochrony praw Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych

 • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO

 • w celu przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Ciebie osobnych zgód. Podstawą prawną jest tu uzasadniony interes Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO


Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym polityce:

 • podmiotom, z którymi Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski przewidzianych prawem, ochrony praw Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i RODO

 • w szczególności Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne, firmy, z którymi współpracujemy w celu hostowania sklepu internetowego oraz poczty e-mail. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski

 • organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.


Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko wybrane i odpowiednio przeszkolone osoby z personelu Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski, którzy podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony danych osobowych. Nasze systemy IT spełniają standardy ochrony danych osobowych. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) jak również wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich i Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Na żądanie dostarczymy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócisz się do nas, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane

 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 • sprzeciwu - w pewnych okolicznościach masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a na Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych

 • przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, przetwarzane przez Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski oraz masz prawo przesłać te dane innemu podmiotowi


Newsletter?

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od nas, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski

Dane pozyskiwane automatycznie przy korzystaniu z platformy internetowej kable-sterownicze.pl

Logi systemowe

System informatyczny, z którego korzysta kable-sterownicze.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z kable-sterownicze.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, lokalizacji czy adresu wejścia na kable-sterownicze.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji kable-sterownicze.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez klienta i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Pliki cookies zwane popularnie "ciasteczkami"

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Platforma kable-sterownicze.pl wykorzystuje technologię „cookies”, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania kable-sterownicze.pl do Twoich potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane do:

 • zapamiętywania zalogowania

 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka

 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania kable-sterownicze.pl

 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania kable-sterownicze.pl

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie kable-sterownicze.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Niestety w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies pochodzących z kable-sterownicze.pl nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej platformy.

Google Analytics i profilowanie

Na naszej platformie kable-sterownicze.pl wykorzystujemy technologię Google Analytics w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby: dopasować treści reklam przedstawianych Tobie w internecie do Twoich potrzeb i preferencji, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi. Podstawą prawną dopasowywania treści reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia marketingu własnego Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski oraz pomiarów i udoskonalania naszej strony na ich podstawie jest tzw. uzasadniony interes administratora na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz klikając w przycisk „zgadzam się”, znajdujący się w wyskakującym komunikacie na stronie głównej lub w swoich preferencjach w panelu klienta po zalogowaniu. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Po jej cofnięciu, witryna nie będzie korzystała z technologii Google Analytics.

Dane pozyskane za pomocą Google Analytics nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Ciebie w procesie rejestracji i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, profilowania reklam i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania platformy kable-sterownicze.pl.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w kable-sterownicze.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Linki do innych stron

Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikujemy zamieszczanie na naszej platformie kable-sterownicze.pl linków do innych stron internetowych. Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron, dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Postanowienia końcowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności możesz się skontaktować z Kable Sterownicze Remigiusz Kozłowski ul. Wyspiańskiego 6B/U4, 64-920 telefonicznie pod numerem telefonu: +48 604 744 165 lub pod adresem e-mail: biuro@kable-sterownicze.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej polityki zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Cię o wprowadzanych zmianach na adres e-mail podany przy rejestracji konta na naszej platformie.

Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatówNiniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych w Dziale Personalnym w firmie KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

Spis treści:

 1. Administrator danych osobowych

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

 4. Przechowywanie danych osobowych

 5. Prawo do wycofania zgody

 6. Jakie prawa przysługują Państwu?

 7. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

 8. Informacje o odbiorcach danych osobowych

 9. Prawo do złożenia skarg do organu nadzorczego

 10. Konieczność przekazania danych do firmy KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

 11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

 12. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

 13. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

 14. Inspektor ochrony danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

  KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
  64-920 Piła

  ul. Wyspiańskiego 6B/U4

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres: biuro@kable-sterownicze.pl

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące dane osobowe naszych pracowników:

  • Podstawowe dane

   • tj. imiona, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, PESEL, ID pracownika w systemach IT firmy, kontakt w razie nagłego wypadku, numer rachunku bankowego, zdjęcie, dane członków rodziny na potrzeby ubezpieczeń społecznych (w stosownych przypadkach),

  • Dane dotyczące zatrudnienia

  • stanowisko, dane na temat zatrudnienia w ramach Firmy KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski oraz dane przechowywane na potrzeby zarządzania zmianami w zakresie zatrudnienia, stanowiska lub miejsca pracy,

  • dane dotyczące wykształcenia i szkoleń zawodowych oraz przebiegu zatrudnienia, ewentualne świadectwa ukończenia szkoleń i kursów
   w okresie zatrudnienia, oceny pracy i cele pracownika,

  • dane dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracownika, obowiązkowych szkoleń BHP oraz dane związane z wypadkami przy pracy,

  • dane dotyczące zarządzania czasem pracy i wynagrodzeniem, aktualny status dni urlopowych, nieobecności, dane dotyczące zwrotu kosztów podróży służbowych,

  • czynności dyscyplinarne, ostrzeżenia i dane dotyczące rozwiązania stosunku pracy,

  • świadectwo pracy,

 • Dane dotyczące rekrutacji

  • CV, wniosek o przyjęcie do pracy oraz ewentualnie test kwalifikacyjny (w stosownych przypadkach),

 • Zakupy pracowników

  • historia zakupów dokonanych przez pracownika, w tym rabaty i kredyty.

Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników, aby wywiązać się z prawnych, umownych i administracyjnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy, jak również dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji. W trosce o wysoką jakość usług świadczonych przez naszą firmę dbamy także o rozwój umiejętności i podnoszenie kwalifikacji przez naszych pracowników.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje:

 • dane przekazane przez pracownika,

 • dane uzyskane w procesie rekrutacji,

 • dane związane z zatrudnieniem,

 • dane otrzymane od placówek medycyny pracy (jeżeli dotyczy),

 • dane dostarczone przez przełożonych lub inne osoby.


Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy o pracę, wypełnienia obowiązków prawnych oraz w uzasadnionym interesie administratora danych osobowych.
Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji , wypełnienie zobowiązań pracodawcy oraz utrzymanie stosunku pracy.
Przetwarzanie danych osobowych w Państwa CV, testach umiejętności, jak również wykorzystanie Państwa zdjęcia opiera się na Państwa zgodzie.
Naszym uzasadnionym interesem jest Państwa identyfikacja za pomocą identyfikatora.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy następujące dane osobowe w Dziale Personalnym:

 • podstawowe dane osobowe pracownika przez okres zatrudnienia + 50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • dane kontaktowe pracownika przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • wykształcenie i szkolenia zawodowe pracownika: przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • informacje dotyczące kursów i szkoleń ukończonych w trakcie zatrudnienia przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • dane dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracownika: przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • dane przechowywane na potrzeby zarządzania zmianami w statusie zatrudnienia: przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • dane dotyczące benefitów: okres zatrudnienia oraz rok w którym skończył się stosunek pracy i dodatkowo 3 lata dla celów roszczeń,

 • dane dotyczące wypadków w pracy, jakim uległ pracownik: 10 lat, zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • dane dotyczące wynagrodzenia: przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • historia zakupów dokonanych przez pracownika, w tym rabaty i kredyty: 1+5 lat, zgodnie z polskimi przepisami rachunkowymi,

 • zarządzanie czasem pracy, urlopy 3 lata, zgodnie z wymogami polskiego prawa,

 • raporty wydatków: 1+5 lat, zgodnie z polskimi przepisami rachunkowymi,

 • dane związane z procesami rekrutacyjnymi:

  • jeżeli zostali Państwo zatrudnieni okras zatrudnienia + 50 lat,

  • jeśli nie zostali Państwo zatrudnieni ale wyrazili Państwo zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji,

  • jeśli nie zostali Państwo zatrudnieni ale nie wyrazili Państwo zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili, przesyłając maila na adres biuro@kable-sterownicze.pl
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przed cofnięciem zgody.

Jakie prawa przysługują Państwu?

Prawo dostępu do danych.
Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

Prawo do skorygowania danych.
Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych.
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.
W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: biuro@kable-sterownicze.pl albo wypełniając formularz kontaktowy dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej https://www.kable-sterownicze.pl/kontakt .
Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

Informacje o odbiorcy danych osobowych

Onninen jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. Firma KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.:

 • dostawcy usług IT,

 • dostawcy usług HR,

 • dostawcy usług płatniczych,

 • dostawcy usług szkoleniowych,

 • dostawcy usług medycznych,

 • dostawcy usług wspierających dostawę świadczeń.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konieczność przekazania danych osobowych do Firmy KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, aby móc rozpatrywać Państwa wniosek w procesie rekrutacji pracowników. Dane te obejmują dane osobowe uzyskane w trakcie wypełniania wniosków lub podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto, abyśmy mogli wywiązywać się z naszych obowiązków jako pracodawcy, musimy przetwarzać wymagane dane osobowe.

Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

W czasie zatrudnienia Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane w ramach profilowania lub zautomatyzowanego procesu decyzyjnego.
W procesie rekrutacji Państwa dane mogę być poddane zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu.

Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

Możemy gromadzić dane osobowe uzyskane także od Państwa przełożonych lub innych osób w ramach organizacji, a także dane osobowe otrzymane od placówek medycyny pracy (w stosownych przypadkach).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

KABLE STEROWNICZE Remigiusz Kozłowski
64-920 Piła

ul. Wyspiańskiego 6B/U4

Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres: biuro@kable-sterownicze.pl

Zgłoszenia dostępu do danych osobowych

W przypadku gdy Pan/Pani chce wykonać swoje prawa jako osoba, której dotyczą dane osobowe. Aby odpowiedzieć na Państwa żądanie, musimy zweryfikować Państwa tożsamość i uzyskać dodatkowe informacje. Odpowiedź na Państwa żądanie prześlemy mailem w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Wniosek prosimy przesłać mailem na adres: biuro@kable-sterownicze.pl podając w tytule „RODO”.


Close